Fatta beslut utifrån rätt förutsättningar

Visst vore det underbart om livet var enkelt? Visst, några delar är säkert enkla medan andra är mer komplexa eller till och mer kaosartade. Alla beslutsfattare bör fundera på hur de agerar i olika situationer och miljöer. Den här artikeln ger en vägledning i hur man kan tänka och agera.

Kontexten, den miljö, som verksamheten befinner sig i påverkar både beslutsprocessen och vilket typ av ledarskap som behövs. Brist på reflektion och förståelse för den miljö som verksamheten befinner sig i leder till felaktigt beteende och är direkt skadligt. Vilket tyvärr är väldigt vanligt.

“Wise executives tailor their approach to fit the complexity of the circumstances they face.”
A Leader’s Framework for Decision Making

För att förstå verkligheten används modeller. Dessa modeller är oftast resultatet av teorier som genom akademiska processer blir verifierade med verkligheten. David Snowden och Mary Boone publicerade “A Leader’s Framework for Decision Making” som presenterar The Cynefin framwork. Många modeller har försökt beskriva verkligheten som en verksamhet befinner sig i men Cynefin ramverket ger en enkel och konkret indelning av den svårdefinierade verkligheten. Syftet med ramverket är att hjälpa ledare att förstå kontexten som verksamheten befinner sig och på så sätt underlätta beslutsprocessen.

Ramverket delas in i fem områden, miljöer; Enkelt, Komplicerat, Komplext, Kaotiskt och Oordning.

I en Enkel miljö är relationen mellan handling och konsekvens tydlig. Det är återkommande mönster med konsekventa bevis som är synbara för alla. I den här miljön finns det känd fakta vilket beslut kan baseras på. Det finns helt enkelt rätt och fel när det gäller beslut.

En Komplicerad miljö kräver mer analys och undersökningar innan relationen mellan handling och konsekvens blir tydlig. Det går att hitta rätt svar men det kan också finnas flera rätta svar. Beslut fattas fortfarande baserat på fakta vilket fungerar så länge förarbetet är genomfört med rätt expertis.

Den Komplexa miljön ställer helt andra krav på beslutsfattare och organisationen. Verkligheten befinner sig i ständig förändring och är oförutsägbar. Det finns inga rätta svar. Det medför att relationen mellan handling och konsekvens inte kan avgöras på förhand. Genom retrospektiv, att utvärdera det förflutna, kan konsekvensen bedömas och lärdomar dra av handlingar. När det inte finns ett tydligt rätt svar krävs kreativitet och innovation för att hitta de bästa alternativen. För en ledare så kan beslut inte styras av fakta. Istället krävs ett mönsterbaserat ledarskap (eng pattern-based leadership).

I en Kaotisk miljö sker förändring ständigt och snabbt. Bristen på fakta och möjligheten att utvärdera det förflutna medför en okänd relation mellan handling och konsekvens. Besluten är många och de måste fattas snabbt. Magkänslan blir avgörande.

Den sista miljön är Oordning där verksamheten inte vet vilken miljö som den befinner sig i. Beslut fattas på rutin vilket oftast är trygga beslut. I många fall uteblir beslut helt. Oordning är en miljö som verksamheten inte vill befinna sig i eftersom bästa förhållningssättet till beslutsfattandeprocessen och ledarskap inte kan identifieras. Att bryta den här miljön är svårt men det främsta angreppssättet är att dela upp verksamheten i flera områden som i sin tur kan kopplas till någon av de fyra andra miljöerna.

De enkla och komplicerade miljöerna förutsätter ett ordnat tillstånd där handling och konsekvens är förutsägbart och beslut kan baseras på fakta. Den komplexa och kaotiska miljön är oordnad och det finns ingen direkt koppling mellan handling och konsekvens. Vilka beslut som var rätt och hur verksamheten utvecklas är en lärande process.

“A deep understanding of context, the ability to embrace complexity and paradox, and a willingness to flexibly change leadership style will be required for leaders who want to make things happen in a time of increasing uncertainty.”
A Leader’s Framework for Decision Making

Att fundera kring vilken miljö verksamheten befinner sig är avgörande och bör bara delas bland alla inblandade. De flesta startups befinner sig i en komplex miljö men agerar som om de befinner sig i en komplicerad miljö. Konsekvensen blir att beslut fattas baserat på analys och fakta trots att kopplingen mellan handling och konsekvens inte kan identifieras. Än värre blir att ledningen inte skapar en kultur där den lärande processen är central. Att förstå sin miljö, och kontinuerligt omvärdera den, är primärt för alla inblandade i ett startup. Ja, i alla verksamheter.

För övrigt så anser jag...

... att dagens starta eget-bidrag borde ersättas med ett entreprenörsbidrag.

Läs om mina egna erfarenheter här.