En framtid fylld av entreprenörer - är vi redo?

De senaste åren visar på några intressanta trender som kan ge oss en indikation på vart framtiden är på väg. Genom att se på enkla fakta kan vi konstatera att entreprenörskap kommer bli allt vanligare och viktigare för att skapa innovationer och tillväxt i Sverige. Vågen av ökat entreprenörskap är bara i sin början och den kommer bara att växa de närmaste åren. Vi bör alla fråga oss om vi verkligen är redo att stötta den drivkraft och potential som det för med sig.

Låt oss gå igenom några tydliga trender, fakta samt konsekvenser som kommer skapa ett ökat entreprenörskap. Först av allt – förändringar sker allt snabbare. Moores lag stipulerade från början att dubbleringen sker var 24 månad (enkelt förklarat), men sedan länge har 18 månader varit närmare sanningen. Senaste tiden hörs fler och fler röster som hävdar att vi måste omvärdera allt vi vet var 12:e månad. Förändringar sker helt enkelt bortom Moores lag. Det medför så klart många konsekvenser men för vårt fokus framförallt två saker. Dels att stora företag riskerar att blir för långsamma (då de ofta har en trög organisation och är sena med att följa med i utvecklingen) samt dels att det ställer högre krav på ny kunskap och kompetens hos individer.

Samtidigt ser vi att en stor andel företag, framförallt inom IT och konsulting, som har en direkt koppling mellan vinst och debiterbara timmar. Det innebär att aktiviteter som kompetensutveckling medför minskade intäkter. Kombinera det med en omfattande prispress, dels på grund av globaliseringen men även som en följd av den senaste krisen. Med de snabba förändringarna som sker finns mycket ny kunskap att tillgå, som behövs för att konkurrera, men i verkligheten investerar företag för lite i ny kunskap och kompetens. Det ledar till att personlig utveckling är individens ansvar.

Varje person, individ, har två val. Antingen så införskaffas kompetensen självständig eller så kommer en kunskap och kompetensbrist uppstå. Att förbli attraktiv på arbetsmarknaden kommer ständigt kräva ny kunskap. Som tur är så kan en stor del av all ny kunskap införskaffas via självständiga studier. En anställd som söker ny kompetens på eget initiativ kommer få ett ökat egenvärde. Att tvingas investera egen tid för att inte bli avdankad medför ett minskat incitament för att stanna kvar hos sin arbetsgivare. I slutändan så startar de eget företag eller så blir de missnöjda eller så, i värsta fall, accepterar de situationen.

Det finns ytterligare faktorer till att fler väljer att starta eget. En betydande anledning är att en fast anställning inte innebär en lika stor trygghet, bonusar och avkastning till aktieägare prioriteras framför anställda som får sparken. Nästa trend som vi kan se är att kostnaden för att starta eget är allt lägre. Det är inte längre dyrt att starta eller driva ett företag. Ett bra exempel på det är det låga priset på industriell hårdvara för privatpersoner. Hårdvara och utrustning som behövs för att etablera ett företag som jobbar med produktion kan köpas in till priser som privatpersoner har råd med och dessutom kan levereras på kort tid vilket minskar behovet av ett lager. Det ger ett minskat behov av riskkapital som i sin tur leder till att än fler företag kan startas och finansieras med det riskkapital som finns.

De entreprenörssjälar som är kvar på etablerade företag, har en drivkraft och som ser möjligheter till innovation kommer att ha ett lite incitament för att förverkliga dessa inom sin anställning. Istället etableras flera innovation startups vilket är en kombination av att många startar eget företag och att innovationen inte stannar kvar inom företagen. I slutet kan vi se att stora företag som kommer att ha svårt att hantera de snabba förändringarna och den snabbt växande kompetensen som behövs. I takt med att fler innovativa startups etableras kommer det uppstå naturliga samarbeten mellan stora företag och innovation startups.

För att kunna hantera den här omställningen framgångsrikt kommer det krävas både politiska och arbetsmarknadsmässiga stöd till entreprenörskap. Där såklart behovet av en inkomst under den första tiden är i dag största hindret. Dagens starta eget-bidrag används behöver moderniseras till ett entreprenörsbidrag.

På ena sidan har vi en osäker anställning på ett företag som inte erbjuder den personliga utvecklingen som behövs. På andra sidan har vi en markant lägre tröskel för att bli entreprenör genom bland annat minskat behov av kapital och ökad makt över sin egen situation. Den drivkraft och entreprenörskap som finns kommer växa utanför etablerade företag. På sikt kommer entreprenörskap, startups och egna företag bli Svenssons, riktigt vanligt.

Frågan är – hur hanterar vi framtiden? Venture Cup Väst har fått mer resurser för att fortsätta sitt framgångsrika arbete med fokus på fler orter och lärosäten vilket är mycket positivt. Mariah ben Salem Dynehäll, verksamhetschef på Drivhuset i Göteborg, skriver på GP:s debattsida om vikten att satsa på alla entreprenörer och inte bara unika idéer. Kan bara instämma med varje ord

Den drivkraft som blivande och aktiva entreprenörer samt alla som stödjer dem är central för Sverige framtida tillväxt. Ett ökat entreprenörskap har redan börjat och det kommer bara att växa. Den centrala fråga är enkel – är vi redo?

För övrigt så anser jag...

... att dagens starta eget-bidrag borde ersättas med ett entreprenörsbidrag.

Läs om mina egna erfarenheter här.