Från ett till många agila projekt

Ni har genomfört några agila projekt och vill ta nästa steg – det är dags att formalisera hur ni bedriver era Agila projekt. Att skala upp er tillämpning av agile, att gå från ett till många agila projekt, kräver att ni skapar en struktur för hur ni startar upp, genomför och avslutar era projekt. Strukturen ska ge era agila projekt bra förutsättningar och passa in i resten av organisationens processer.

När ni har uppnått framgång med Agile så är det naturligt att ni vill skala upp arbetssättet så fler projekt och leveranser kan bedrivas agilt. För att lyckas med det behöver ni dels rita om era befintliga processer och dels hitta en modell för att sprida kompetens och erfarenheter.

Anpassa era befintliga processer

Ni har garanterat en, mer eller mindre dokumenterad, process som beskriver hur ni genomför projekt i dag. Genom att införa Agile lägger ni till ett alternativ till hur ni kan genomföra projekten. De fundamentala skillnaderna med att agila projekt detaljplanerar mindre innan utvecklingen startar, att arbetet sker iterativt med en flexibel omfattning och att leveranser sker frekvent påverkar såklart de närliggande processerna. Vad händer innan ett agilt projekt startar? Vad händer efter ett agilt projekt?

När ni ritar om era processer bör ni framförallt fundera på vad som krävs för att starta ett agilt projekt. Vad händer innan uppstartsfasen, Pre-game i Scrum, och vad händer under uppstartsfasen innan utvecklingsiterationerna påbörjas?

Genom att formulera syften, mål, beskrivningar och checklistor för dessa inledande steg kan ni skapa ett strukturkapital som hjälper nybörjare inom Agile. Tänk på att även formulera hur agila projekt levererar - behöver processen efter det agila projektet ändras?

Sprid kompetensen och erfarenheter

Er kontext är unik. Även om den kan ha likheter med andra företag och industrier så är de lärdomar som ni samlar på er viktiga för hur ni bedriver agila projekt inom er organisation. För att framgångsrikt skala upp Agila projekt behöver ni dels skapa strukturkapital som hjälper nybörjare men också tillhandahålla kunskap och erfarenheter från kollegor och utomstående experter.

Sprid kunskapen med hjälp av interna verktyg, samla kunskapen och gör den tillgänglig och skapa en intressegrupp som stöttar era agila projekt.

Mer information

Alla företag har sitt unika utgångsläge och sin tillämpning av Agile. Jag kommer utöka den här artiklar med fler tips och råd kring hur ni kan gå från ett till många agila projekt på ett bra sätt. Om ni inte kan vänta på det så är ni välkomna att höra av er.

Uppdaterades: 2012-03-23 20:10:53