Retrospektiv - lärdomar och förbättring

Att kontinuerligt inspektera och förbättra är en central del av Agile. Förbättringsarbete är inte en punktinsats utan något som är en naturlig del av det dagliga arbetet. Oavsett vilken agil metodik ni använder tillför metoden retrospektiv möjligheten att reflektera, diskutera och enas kring förbättringar. Metoden bygger på att projektmedlemmarna samlas, under informella former, och diskuterar vad som är bra, mindre bra och vad som ska bli bättre.

Syfte

Stanna upp i det dagliga arbetet och reflektera över situationen för att skapa en gemensam syn av projektet och enas kring förbättringar. Reflektion och viljan att förbättra bidrar till en ökad produktivitet.

Genom att lyfta fram det som är bra synliggörs positiva aspekter av projektet. De aspekter som gruppen inte upplever positivt är antingen hinder som ska elimineras eller något som gruppen gemensamt kan förbättra.

Tillämpning

Teamet utvärderar genomfört arbete, identifierar förbättringar inför den kommande iterationen. Metoden bygger på en öppen diskussion av avslutas med att gruppen enas om ett antal förbättringar som de vill införa.

Förberdelser

Inför mötet är det viktigt att alla medlemmar i teamet förbereder sig genom att reflekterar över den genomförda iterationen och skriva ner viktiga saker att ta upp på mötet.

Boka ett bra rum för en öppen diskussion. Helst inte ett formellt konferensrum, försök hitta en mer avslappnad miljö.

Bjud in projektmedlemmarna (teamet) eventuell Scrum Master eller projektledare och gärna produktägaren. Även om relationen inte alltid är så öppen mellan beställare och leverantör så är det bra att få med hela projektet. Dels har kundens representant garanterat egna reflektioner som är viktiga att lyfta fram och dels kan det finnas förbättringar som påverkar kunden.

Beroende på sprintens längd och antal deltagare kan det behövas mellan en och fyra timmar, utgå från en timma för varje vecka som iterationen är lång (3 timmar för en iteration på 3 veckor). Efter ett flertal iterationer, exempelvis efter en release, är det rekommenderat att genomföra en längre retrospektive på 1-2 dagar. Gärna i form av en konferens eller liknande aktivitet.

Genomförande

 • Beskrivning av genomförd iteration
  Moderatorn (Scrum Master, projektledare eller någon från teamet) summerar iterationen. Till sin hjälp finns resultatet av produkt demonstrationen, iterationsplanen (Sprint backlog), burn down chart och kanske en journal som kortfattat beskriver viktiga händelser (vilket framförallt är nödvändigt för längre iterationer). All form av relevant fakta som kan presenteras bidrar till att objektivt beskriva den genomförda iterationen.
 • Samla in åsikter
  Varje deltagare får i tur och ordning ge sin bild av vad som var bra, vad som var mindre bra och vad som kan bli bättre. Moderatorn noterar reflektionerna på en tavla, som har en kolumn för respektive typ av reflektion (bra, dåligt, kan bli bättre).
 • Diskutera förbättringar
  När alla deltagare har uttryckt sina åsikter, utan att bli avbruten av någon annan, diskuteras resultatet. Eftersom gruppen är självorganiserande och väljer hur de vill arbeta så är det också gruppen som avgör hur de vill genomföra förbättringar.
 • Avslut
  Efter diskussionen enas gruppen om vilka förbättringar som ska genomföras under den kommande iterationen. Moderatorn åtar sig att dokumentera resultatet och göra den tillgängligt för intressenter.

Uppföljning

Under den kommande iterationen är det viktigt att teamet aktivt arbetar med att införa valda förbättringar. En del förbättringar kan kräva en del arbeta vilket bör ligga med i iterationsplanen. För ett Scrum-baserat projekt innebär det att teamet lägger till en aktivitet till projektets Product backlog som sen produktägaren får prioritera upp så den omfattas av nästa sprint. Aktiviteten kan exempelvis vara att sätta upp ett ramverk för automatiserade tester, etablera en Continuous Integration server eller liknande.

Scrum mastern, eller motsvarande roll, hjälper teamet att genomföra förändringen oavsett om det är en ny teknik, metod eller arbetsgång som ska införas.

Erfarenheter

 • Öppenhet är avgörande
  Varje individ utrycker sin åsikt vilket kräver en öppenhet och ärlighet inom gruppen. Det är viktigt att gruppen har en kultur som tillåter den typen av öppen ärlighet. För att uppnå det är det viktigt att respektera andras åsikter även när någon uttrycker en åsikt som inte stämmer överens med ens egen.
 • Hoppa inte över retrospektive
  Även om ett retrospektive inte direkt tillför något nytt värde, vilket också motiverar en del att exkludera aktiviteten, så skapar metoden förutsättningar för att öka produktiviteten. Att inte genomföra retrospektive möten med fördel för att leverera mer värde i en iteration är i konflikt med principerna från Lean – målet är att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet och inte suboptimera för kortsiktiga resultat.

Mer information

User user har bra inlägg i sin blogg om retrospektive. Dels hittar ni ett annat exempel på ett retrospektive och hur ni kan förbättra era retrospektiv.

Uppdaterades: 2012-02-24 10:01:17