Produktdemonstration

Genom att använda en produktdemonstration kan projektet samla in åsikter från de blivande användarna tidigt i projektet, istället för i slutet då det mesta är klart. Feedback är en central del av agila projekt, det bidrar till en ökad förståelse som skapar bättre förutsättningar för att fatta rätt beslut.

För traditionella vattenfallsprojekt är produktdemonstrationer ett potentiellt hot, eftersom det skapar en dialog med användarna som medför förändringsbegäran. Förändringar som inte är budgeterade eller planerade för. Projektet utförs enligt plan och de specifikationer som finns. Ett vanligt problem är användarna vill att specifikationerna är så grafiska så de kan föreställa sig produkten innan den utvecklas. I agila projekt tas grafiska riktlinjer fram, utveckling sker utifrån lättvikts krav och produkten visas upp och nödvändiga justeringar görs. Det är två olika angreppssätt för att säkerställa att användaren får en produkt som de har nytta av.

Syfte

Visa produkten i dess nuvarande utformning och demonstrera ny funktionalitet för målgruppen och intressenter för att samla in feedback. Insamlat underlag påverkar kommande utveckling i form av ökad förståelse för målgruppens behov och vision av slutprodukten.

Att samla in feedback på utvecklad funktionalitet i slutet av en iteration ger två stora fördelar – dels kan målgruppen ge en bekräftelse på att funktionaliteten uppfyller deras behov och dels kan mindre ändringar göras i direkt anslutning, istället för att genomföra en stor mängd småändringar under slutskedet av projektet.

Förutom att samla in viktig feedback bidrar produktdemonstrationen till att beställare, intressenter och målgruppen (användarna) känner sig delaktiga i produktutvecklingen.

Tillämpning

Skapa en öppen inbjudan till intressenter, projektdeltagare, användare, chefer med flera, vilket i regel sker i samband med planeringen av en ny iteration. Välj en tillgänglig lokal med rätt utrustning. Visa upp genomfört arbete och samla in feedback.

Om projektet inte använder iterationer planeras aktiviteten in vid lämpliga tillfällen, vilket till stor del är beroende på hur lång tid det tar för projektet att producera ny funktionalitet och hur ofta alla deltagare kan samlas. I vissa fall kan omfattningen av demonstrationen variera – flera och mindre demonstrationer för några få samt större demonstrationer med lite längre mellanrum.

Förberedelser

Det är viktigt att målgruppen, användare, produktägare och andra intressenter deltar på demonstrationen. Ser därför till att ha god framförhållning och skicka ut inbjudan tidigt. Används korta iterationer bör preliminära tider bokas in i förväg.

Någon från teamet ansvarar för presentationen. Tänk på att förbereda demonstrationen och öva några gånger. Ta hjälp av How to demo beskrivningar eller liknande.

Säkerställ att miljön för att demonstrerar systemet fungerar och att inget arbete pågår samtidigt.

Genomförande

Det primära syftet med demonstrationen är att visa upp ny funktionalitet. Beroende på åhörarna kan det även vara relevant att presentera iterationsplanen, ambitionen, samt (om möjligt) fokus för den kommande iterationen.

Funktionalitet demonstreras och någon ur teamet ansvarar för att skriva ner feedbacken.

Uppföljning

Om inte hela teamet har deltagit på produktdemonstrationen sker en kort redovisning för hela gruppen, helst med produktägaren. Mindre justeringar beslutas om och genomförs direkt.
Feedbacken från demonstrationen blir dels underlag för produktägaren vilket kan resultera i nya Product Backlog Items.

Erfarenheter

  • Prioritera mötet
    Det är viktigt att mötet prioriteras, framförallt av kunden. Produktägaren, användare och andra intressenter behöver prioritera mötet och delta. Om det är problem med lågt deltagande eller inaktiva deltagare är det ett problem som Scrum mastern, eller motsvarande roll, behöver reda ut. Se därför till att sammankomsterna är välorganiserade så de blir en positiv erfarenhet för alla som deltar.
  • Våga visa en ofärdig produkt
    Öppenheten som Agile förespråkar kan vara svår. Att visa upp resultatet efter en iterations arbete, särskilt i början eller om det har varit mycket problem, är kanske inte alltid så visuellt tilltalande. En del funktionalitet kanske kräver mycket arbete med integrationer och liknande innan något kan visas. Produkten som visas upp är troligen inte perfekt ur ett grafiskt perspektiv. Att åhörarna har förståelse för den iterativa utvecklingen är viktig, på samma sätt som det är viktigt att våga visa upp en ofärdig produkt.
Uppdaterades: 2012-02-26 14:34:39