Prioritering

Det finns olika sätt att prioritera. Fokus för oss är hur agila projekt prioriterar det som projektet ska leverera. I Scrum används en Product backlog som motsvarar projektets att göra lista. Målsättningen med prioriteringen av den listan är att hjälpa teamet välja ut vad som står näst på tur att levereras. I Scrum används en sekventiell prioritering och i DSDM används MoSCoW.

Eftersom agila projekt levereras iterativt är det också möjligt att prioritera om mellan iterationer. Nya behov eller önskemål kan komma fram under projektet som är viktigare än det som redan är efterfrågat. Den flexibiliteten är ett sätt för projektet att leverera det som är viktigast för verksamheten även om förändringar uppstår under pågående projekt. För att särskilja entiteter på listan krävs en prioritering som gör det möjligt för teamet att hela tiden leverera det som är viktigast.

En hög prioriteringen av nya behov medför att andra befintliga behov kanske inte ryms inom budgeten och tidplanen. Med hjälp av release planering och velocity kan en trolig omfattning av projektet beräknas. Agila projekt fokuserar inte på att leverera det som var planerat utan att förhålla sig till förändringar och leverera det som ger mest värde för verksamheten.

Sekventiell prioritering enligt Scrum

I Scrum används en sekventiell prioritering. Det innebär att två saker på listan inte får ha samma prioritet. Fördelen är att det inte finns någon osäkerhet kring produktägarens prioritering. Det underlättar för teamet när de ska välja ut vad som ska ingå i den aktuella iterationen.

Nackdelen är att det kan vara svårt för produktägaren att prioritera sekventiellt. Motivationen med att välja den ena funktionen framför den andra behöver vara tydlig och kommuniceras till intressenter som kanske inte alltid håller med.

Värdeskala – grupperad prioritering

Att prioritera genom att gruppera i kategorier som hög, medel och låg är en enkel första fördelning. Dock tenderar många krav att få en hög prioritering och väldigt få är lågt prioriterade. Om allt som projektet ska göra har mer eller mindre samma prioritering så förlorar det sitt värde. MoSCoW är en metod för att skapa en lite mer nyanserad prioritering utifrån vad som förväntas på produkten.

MoSCoW

MoSCoW-metoden utvecklades av Dai Clegg på Oracle UK Consulting men donerade de immateriella rättigheterna till Dynamic Systems Development Method (DSDM) Consortium.

MoSCoW prioriterar enligt följande grupper:

 • M – Must
  Måste ingå i slutprodukten.
 • S – Should
  Hög prioritet och något som borde ingå i slutprodukten. Det går att hantera om exempelvis funktionaliteten inte finns i slutprodukten men inte utan större påverkan för verksamheten.
 • C – Could
  Lägre prioritet på något som är önskvärt men inte nödvändigt. Om det finns tid och resurser kan kravet ingå i leveransen.
 • W - WON'T
  Bortprioriterat i den aktuella leveransen, men kan vara aktuell i en kommande leverans.

Målsättningen med ett projekt är att leverera allt det som efterfrågas. Enligt DSDM så motsvarar 20% av kraven 80% av värdet. Översatt till MoSCoW-prioriteringen så är målsättningen att leverera M, S och C krav men om arbetet inte ryms inom tidsramen och budgeten är det C och sen S krav som exkluderas.

Vad passar er bäst?

Det är viktigt att underlaget till teamet är tydligt så det inte uppstår en osäkerhet i vad som borde ingå i nästa iteration. Därför är sekventiell prioritering bäst lämpad eftersom två saker inte kan ha samma prioritet.

Prioriteringen är dock resultatet av det värde som tillförs och kostnaden för att leverera värdet. Sen kan det även finnas andra värden i form av ökad förståelse för produkten eller att en risk minimeras. För att underlätta prioriteringen är det ofta bra att utöka sin Product backlog, eller motsvarande artefakt, att även inkludera ”värde för verksamheten” samt ”estimat”.

I förstudien av ett projekt kan det vara klokt att använda MoSCoW prioriteringen eftersom det ger en bra överblick över den samlade kravbilden vid projektstart och vad som måste ingå. Under projektet är en sekventiell prioritering tydligast men om det är svårt att uppnå kan en värdeskala användas i kombination med kommunikation och delaktighet från kunden under iterationsplaneringen.

Uppdaterades: 2011-12-01 10:45:24