Onsite customer - en tillgänglig kund

I traditionella projekt är kunden ytterst närvarande i början av projektet för att reda ut kravbilden. I agila projekt sker det arbetet löpande och till stor del samtidigt som utveckling pågår. Färre krav är specificerade i detaljerade och omfattande dokumet, vilket resulterar i ett ökat antal frågor från teamet. För att snabbt få svar tillämpas ofta metoden Onsite customer. Helt enkelt att kunden sitter i närheten av teamet - redo att svara på frågor.

Metoden kommer från Extreme Programming (XP) där syftet inte bara är att kunden ska besvara frågor utan också bli en del av teamet. Prioritering av funktionalitet, genomföra tester och godkänna releaser. För de flesta projekt finns det inte en person från kunden som kan allt det här vilket gör det svårt att införa fullt ut i verkligheten.

Följande metodbeskrivning fokuserar på en mer generell tillämpning anpassad för agila projekt oavsett vilken arbetsmetodik (så som Scrum, XP eller Kanban) som används.

Syfte

För att hantera frågeställningar under arbetet, prioritera aktiviteter och godkänna beslut med korta ledtider behöver kunden finnas tillgänglig. Metoden Onsite customer förespråkar att kunden sitter i samma loakler som teamet och bidrar på bästa möjliga sätt för att hjälpa teamet driva arbetet framåt.

Tillämpning

Metoden tillämpas helt enkelt genom att en representant, exempelvis produktägaren, från kunden sitter tillsammans med teamet.

Kunden lyssnar in på dagliga Scrum möten för att fånga upp eventuella hinder som han eller hon kan lösa. Frågeställningar som kräver svar från någon annan inom kundens organisation, partner eller leverantör åtar sig representanten besvara. Löpande utvärderas funktionalitet och testresultat. Vid behov sker även prioritering av arbete när teamet ber om det.

Beroden på projektets storlek kan det här vara ett hel- eller deltidsarbete.

Erfarenheter

  • Det är viktigt att representanten har den domänkunskap som krävs. Annars kommer representanten behöva ställa frågor vidare inom sin organisation vilket förlänger ledtiden på svar vilket leder till slöseri i form av väntan och byte av arbetsuppgifter.
  • Det är i ofta svårt att få tag på rätt personer som kan lägga den tiden som behövs och har rätt kunskap och mandat att fatta beslut. 
  • Även om relationen mellan kund och leverantör ska stärkas av agila projekt så finns det många tillfällen då den här metoden har gett motsatt effekt. Om det saknas en förståelse för respektive part finns det en risk med en så öppen relation som metoden Onsite customer förespråkar.
Uppdaterades: 2012-02-24 09:52:15