Agile vs traditionella vattenfallsprojekt

Agile handlar om att förändra fokus på vad som är viktigt i systemutvecklingsprojekt. På många sätt är Agile motsatsen till hur traditionella vattenfallsprojekt bedrivs. Att införa Agile innebär därmed att mycket behöver förändras – åtminstone om ni ska bli framgångsrika med era agila projekt.

Traditionella projekt fokuserar på att skapa en detaljerad plan för hela projektet som sen kan utföras. Genom att förutse så mycket som möjligt kan risker minimeras och genomförandet säkras innan projektet är påbörjat. Kunden och beställaren enas om planen och ber projektledaren att utföra och rapportera status och avvikelser.

Projektledare genomför planen med hjälp av processer och kontrollerar ständigt att inget avviker mot planen. Arbetet genererar omfattande dokumentation för att säkerställa spårbarhet, tydlighet och minska beroendet av individer.

Så länge projektet följer planen kommer också målen uppnås. Avvikelser mot plan, så som förseningar, hanteras ofta genom att förlänga projektet, utöka budgeten eller som oftast att sänka kvalitén.

Det agila angreppssättet förhåller sig till förändringar istället för att begränsa dem. Förändringar, även sent i projektet, uppmuntras och fokus ligger på att leverera det som är viktigast för kunden just nu. Korta ledtider skapar tidiga och snabba leveranser. Omfattande dokumentation som kommunikation ersätts med direktkommunikation mellan människor och processer ersätts med kompetenta och motiverade människor.

  Agile Traditionella vattenfallsprojekt
Angreppsätt    Anpassat/flexibelt genomförande Förutser och detaljplanerar genomförandet
Planering innan projektstart Minimalt    Omfattande
Framgång mäts i Levererat affärsvärde  Att planen efterlevs
Betonar Personer Processer
Kultur        Ledarskap - samarbete Styrning - kontroll
ROI      Tidigt i projektet  Slutet av projektet

Ändrat fokus

Så Agile ändrar fokus. Det är ett mer pragmatiskt, personberoende och flexibelt angreppsätt. Det är inte ett okontrollerat eller ostrukturerat arbetssätt. Makten förflyttas dock från processer till individer. Det är individer som kan omvandla önskemål till levererat värde och de styr projektets framfart och utformar lösningen. Det kräver att kunden och leverantörens organisation och ledning litar på teamet. För att det ska uppstår krävs transparens, öppen kommunikation och samarbete.

Välja rätt angreppsätt

Varje angreppssätt har sina fördelar och nackdelar. Beroende på projektet och dess omgivning är det viktigt att välja rätt angreppsätt och metoder  - som alltid. Läs mer om det under artikeln När ska vi använda Agile?

Uppdaterades: 2012-02-24 21:17:25