Agile

Vår omgivning är i ständig förändring och det är svårt att förutse framtiden. Företag behöver kontinuerligt utvecklas för att dra nytta av nya trender, moderna affärsmodeller och teknisk innovation. Behovet av snabba leveranser med kvalitet och att förhålla sig till förändringar har medfört att Agile har blivit mycket populärt. Med populariteten har begreppen också förvanskas och det finns många missuppfattningar kring vad både Agile är och inte är. Den här introduktionen kommer att förklara vad Agile verkligen handlar om.

Agile är ett samlingsnamn för ett antal lättrörliga metoder som främst används i systemutvecklingsprojekt. Metoderna följer gemensamma värderingar, principer och synsätt som finns beskrivna i ett manifest. Agile ändrar fokus från hur traditionella systemutvecklingsprojekt bedrivs till att fokusera på människor, kommunikation, samarbete med kunden och en fungerande produkt framför tung dokumentation. Bakom det agila manifestet finns även 12 principer.

Traditionella projekt bygger på att förutse olika scenarion och detaljplanera projektet. Så länge projektet genomförs enligt plan och förändringar begränsas kommer projektet att lyckas. Genomförandet bygger oftast på en traditionell vattenfallsprocess där stegen krav, design, utveckling, test, acceptanstester och leverans sker sekventiellt. Ledtiden för dessa projekt, att gå från en begäran om ny funktionalitet till leverans, är 6-18 månader. Korta ledtider är en central princip inom Lean och agila projekt kan ha en motsvarande ledtid på bara några veckor.

Hur projekt arbetar agilt

Inom Agile finns det ett flertal olika metodiker som beskriver hur projekt kan arbeta agilt. Den vanligaste metodiken i dag är Scrum men även Extrem Programmering, DSDM och Kanban används flitigt. Dessa metodiker har mycket gemensamt och kan ofta användas tillsammans för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för projektet.

Samtliga metodiker fokuserar på att minimera omfattande planering tidigt i projektet, då kunskapen om vad som ska produceras och hur de ska levereras är som lägst. Istället används en övergripande plan och detaljplanering sker löpande för den närmaste arbetsperioden. Leveranser ska ske tidigt och frekvent för att maximera beställarens avkastning på projektet. Genom att kontinuerligt utvärdera hur projektet arbetar och verifiera att det som levereras ger det tänkte värdet skapas en lärande process som ligger till grunden för kaizen, kontinuerlig förbättring.

Kännetecken för Agile

Agil metodik handlar om hur projekt ska arbeta för att skapa bättre produkter. Bakom arbetssättet finns värderingar som främst är inspirerade av Lean. Det agila manifestet, de 12 bakomliggande principerna och Lean Software Development ger en bra förståelse för dessa värderingar.

Centralt inom Agile är:

 • Transparens
  Öppenhet mellan kund och beställare skapar tillit, vilket är en grundsten för en bra relation och värdefullt samarbete.
 • Iterativ och inkrementiellt - tidiga och kontinuerliga leveranser
  Planera steg för steg med hjälp av iterationer. Leverera inkrement, del av slutprodukten, tidigt och kontinuerligt.
 • Prioritera och fokusera
  Prioritera om mellan iterationer för att leverera det som är viktigast just nu. Fokusera under iterationen på det som ska göras utan störande moment eller ändrade prioriteringar. Det skapar ett produktivt team som kan förhålla sig till förändringar.
 • Kontinuerlig förbättring
  Utvärdera det som levereras. Diskutera öppet hur projektet arbetar och vad som kan bli bättre. Kontinuerlig förbättring är en del av projektet.
 • Ett team med rätt förutsättningar
  Ett team med rätt kompetens som organiserar sig självt skapar den bästa slutprodukten. Ge det teamet rätt förutsättningar och undanröj hinder för att skapa ett hög presterande team.
 • Kommunikation och samarbete
  Direkt kommunikation mellan personer är den bästa formen av kommunikation. Samarbeta inom teamet, med kunden och externa parter.
 • Enkla verktyg
  Fokusera inte på verktyg som riskerar att begränsa hur ni arbetar.
 • Hög kvalitet
  Tid och kvalitet är fasta faktorer i en iteration. Prioritera hellre bort funktionalitet än kompromissa med kvaliteten och yrkesstoltheten.

Införa Agile

Snabba leveranser, kontinuerlig förbättring, flexibilitet och högre produktivitet är såklart säljande argument. Motivation för att införa Agile finns det gott om. Tyvärr finns det lika många avskräckande exempel på misslyckade projekt som goda argument.

Go Agile handlar om hur ni kan införa Agile i er verksamhet på ett bra sätt. Det innebär i regel en större omställning än vad många förväntar sig. Att hitta rätt typer av pilotprojekt, personer och partners är viktigt. Genom att definiera en strategi för er verksamhet som beskriver hur Agile passar in skapas bättre förutsättningar för hur agila projekt genomförs inom ramen för er övriga verksamhet.

Uppdaterades: 2012-04-29 07:24:19